Wikia

GTA VÔ ĐỐI Wiki

Master of Contributions

biệt danh Master of the Edits

4 Sửa đổi từ ngày tham gia wikia này
ngày 20 tháng 12 năm 2012
  • Tôi sống tại Deutsche Land/Germania
  • Tôi sinh ngày 1 tháng 12
  • Công việc của tôi là king of the world
  • Tôi là Male

I am Mike from Germany, i am working in some wikis and sometimes here. I'm concentrated on Interlanguage-Links.

I 'm Mike từ Đức, tôi đang làm việc trong một số wiki và đôi khi ở đây. Tôi đang tập trung vào các liên kết Interlanguage.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên